HR

Värderingsstyrd rekrytering – 5 framgångsfaktorer

Dela artikel

Värderingsstyrd rekrytering är ett begrepp på mångas läppar inom HR just nu. Vi menar att värderingsstyrd rekrytering tillsammans med kompetenshöjande insatser till medarbetarna är en strategi som gör företag attraktiva och hållbara för framtiden. Hittar vi rätt person med rätt potential kan hen faktiskt få chansen att växa in i sin roll och citatet ”Hire för attitude, train för skills” är därför mer aktuellt än någonsin.

Begreppet ”värderingsstyrd rekrytering” överskuggar just nu det mer väletablerade begreppet ”kompetensbaserad rekrytering” vilket idag ses som självklart i rekryteringssammanhang. Men vad är egentligen ”värderingsstyrd rekrytering” och kan det vara en följd av rådande kompetensbrist? Är kompetensbristen så påtaglig att vi måste addera andra faktorer än kompetens för att hitta rätt person?

Vad innebär värderingsstyrd rekrytering?

Vid värderingsstyrd rekrytering är det andra faktorer än kompetens som är avgörande för att en människa ska prestera på en arbetsplats. I kompetensbaserad rekrytering matchar vi kandidaten mot kravprofilen genom att jämföra tidigare kompetens, erfarenhet (CV) och kunskap mot tagen kravprofil. Men i värderingsstyrd rekrytering är alltså faktorer såsom attityd och miljö viktigare.

Attityd är de värderingar kandidaten bär på – det som är viktigt på riktigt hos individen liksom vilka hens motivation och drivkrafter är. Miljön speglar arbetsplatsens kultur och den bör matcha individens värderingar. Får personen arbeta med arbetsuppgifter hen tycker är roliga och utvecklande kommer denna prestera bättre och skapa ett lönsamt beteende.

Fördelar med värderingsstyrd rekrytering

Vad blir då de långsiktiga vinsterna med att rekrytera värderingsstyrt och låta medarbetarna växa och förkovra sig och därmed lära sig den kompetens som krävs för arbetet?

Vi vill lyfta fem framgångsfaktorer som vi tycker ska ingå i företagets affärsstrategi för en hållbar framtid. Vi går sedan igenom dem en och en.

 1. Värderingsdriven företagskultur ger en strategisk konkurrensfördel
 2. Jobba med attityd och värderingar genom hela rekryteringsprocessen
 3. Flexibel kravprofil – ett måste vid kandidatbrist
 4. Låt medarbetarna växa internt, jobba med reskill & upskill
 5. Gör något, bara något!

Värderingsdriven företagskultur

Det finns belägg för att företag som har en välmående arbetsplats där medarbetare trivs och motiveras, och har värderingar som går i linje med medarbetarnas, kommer att lyckas bäst i konkurrensen och vara mer produktiva. Det mesta i ett företags verksamhet är relativt enkelt att kopiera, men inte kulturen, den är helt unik för varje enskilt företag.

Det mesta i ett företags verksamhet är relativt enkelt att kopiera, men inte kulturen, den är helt unik för varje enskilt företag.

Bygg kultur som en del av affärsstrategin, en sund kultur med sunda värderingar ger både högre omsättning, bättre lönsamhet och nöjdare kunder. Nyckeln till att stärka företagets värderingar är att arbeta långsiktigt och konsekvent.

Det är stor skillnad på att säga att verksamheten jobbar aktivt med sina värderingar och att faktiskt göra det, varje dag, året runt.

– Ett första steg är att bestämma varför vi vill arbeta värderingsdrivet. I nästa steg gäller det för ledningen att bestämma sig om de är villiga att ta konsekvenserna av att vara värderingsstyrda eller inte. Om en av företagets viktigaste grundvärderingar är att alltid sätta kunden i första rummet så får vi räkna med att det löftet är associerat med vissa uppoffringar om vi ska leva det fullt ut, säger Joakim Gyllin, expert på värderingsfrågor.

Värderingar görs ofta till en HR-fråga i företag, men i själva verket borde de vara en affärsfråga, en frågeställning som avhandlas på företagets allra högsta strategiska nivå.

Joakim Gyllin tipsar om hur organisationer kan jobba för att skapa en värderingsdriven kultur.

Det är enkelt, men inte lätt.

 • Tydlighet: Stå för något och var konsekventa med detta. Kompromissa inte med era värderingar.
 • Få ägarna och deras representanter med på båten. För även om det inte finns ett motsatsförhållande mellan värderingsbärande och prestation behöver ägarna vara införstådda med vilka konsekvenser ett konsekvent förhållande till värderingar kan få.
 • Lyhördhet: Tro på och lyssna på medarbetarna. Även när de säger sådant som ni inte vill höra.
 • Uthållighet: Att driva förändring i beteenden kräver tålamod. Det tar lång tid, mycket längre tid än att driva prestation.
 • Ledaren som föredöme: Det kan låta enkelt men det är inte självklart att ledare ska agera “fanbärare”. Dock finns det inga undantag eller ursäkter på denna punkt. Om en organisation vill vara framgångsrik på lång sikt går det inte att kompromissa på detta område.

Genom att skapa och kontinuerligt arbeta med en värderingsdriven företagskultur underlättar det att veta vilka framtida kollegor som passar in i just er organisation. De människorna kommer må bra, stanna länge och göra företaget mer lönsamt.

Hire for attitude

Gör rekrytering till en aktivitet som främjar kultur- och värderingsarbetet, säkerställ att rekryteringsansvarig tar ansvar för att bedöma kandidaternas kulturella lämplighet.

 • Fokusera på attityd och värderingar i intervjun när du säkerställt formell kompetens
 • Låt företagets värderingar vara vägledande genom hela rekryteringsprocessen
 • Lyssna och var nyfiken på kandidaten för att förstå dennes förväntningar
 • Ta reda på vilka arbetsuppgifter och sammanhang som motiverar personen
 • Vilka förutsättningar behövs för att individen ska prestera som bäst.

Flexibel kravprofil

I ett snabbrörligt samhälle där det ständigt råder förändringar hos nästan alla företag tillsammans med dagens kompetens- och kandidatbrist bör företaget se över den traditionella rekryteringsprocessen.

Att som tidigare upprätta en kravprofil med en lång önskelista över kompetenser, personlighet och ”rätt utbildning” kan bli en omöjlig ekvation som slutar i besvikelse och i värsta fall fel, eller ingen, sökande.

Att kravprofilen kommer behöva ses över och revideras i stället för att kvarstå genom rekryteringsprocessen är idag ett måste för att hitta rätt person. Att som tidigare upprätta en kravprofil med en lång önskelista över kompetenser, personlighet och ”rätt utbildning” kan bli en omöjlig ekvation som slutar i besvikelse och i värsta fall fel, eller ingen, sökande.

Vi tror att en ständigt levande kravprofil tillsammans med värderingsstyrd rekrytering gör att företag lättare hittar motiverade medarbetare som kommer stanna och växa inom företaget.

Reskill – upskill

Vid verksamhetsomställningar väljer ofta företag att tillsätta konsulter på det specifika projektet med den specialistkompetens som krävs. Exempel på sådana projekt kan vara systembyte, processutveckling, utbildningsinsatser, kvalitetssäkring och digitalisering.

Vi på Corplus vill utmana våra kunder att tänka tvärtom, att i stället lyfta den interna personalen att vara delaktig i projekten. På så sätt stannar kompetensen inom företaget och medarbetarna får kompetenshöjande kunskaper samt erfarenhet att ta med sig när projektet är slut. I stället för att anlita en projektkonsult kan vi på Corplus hjälpa till att bemanna underifrån, det vill säga tillsätta en konsult som kan arbeta operativt med de uppgifter medarbetaren som går in i projektet har.

Självklart finns det undantag där specialistkompetens inte går att hitta internt eller att tiden för upplärning inte finns. Då kan det vara övervägande bättre att hitta en senior konsult för det specifika uppdraget.

Gör något, bara något!

Det räcker inte med att gå tillbaka och göra exakt samma sak som alltid. Framgångsrika organisationer och människor gör inte alltid alla rätt. Däremot gör de något, sedan testar de, lär sig och testar igen. Vänta inte på det som är helt perfekt, för risken är att det inte finns. Gör något, bara börja någonstans.

Till sist …

Vi vill tro att värderingsstyrd rekrytering tillsammans med kompetenshöjande insatser till medarbetarna är en affärsstrategi som kommer göra ert företag attraktivt och mer hållbart för framtiden.

 

Behöver du stöttning med en konsult inom HR? Tveka då inte att kontakta oss.

Nyfiken på ett samarbete?

Vi ses gärna för att prata mer om hur vi tillsammans kan utveckla ett strategiskt samarbete med fokus på interimslösningar och förändringsprojekt inom ekonomi, HR och lön.

Kontakta oss