Privacy policy

Syfte

Corplus AB, 556886-3582, är ett konsultbolag som känner ett stort engagemang och omtanke om våra kunder, konsulter, anställda och övriga samarbetspartners. Vi vill skapa förtroende inte bara i våra uppdrag utan också genom att alltid respektera och skydda alla individers integritet, vars personuppgifter som vi behandlar. Vi har upprättat denna policyn för att informera dig om hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till och hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

 

Bakgrund

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra åtaganden mot dig. Vi strävar efter att behandla så få personuppgifter som möjligt, men när vi behandlar dina personuppgifter vidtas därför alla rimliga och lämpliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, vidarespridning, ändring och förstörelse.

Vi behöver dina personuppgifter för att följa avtal och alla tillämpliga lagar. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att informera dig om olika aktiviteter som Corplus initierar.

Du har rätt att motsätta dig att vi använder personuppgifter för direktmarknadsföring. När vi samlar in personuppgifter om dig för första gången får du mer information om detta och hur du kan motsätta dig det.

 

Personuppgiftsbehandling

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar endast personuppgifter när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag. I vissa fall behandlar vi personuppgifter med stöd av intresseavvägning och samtycke.

Corplus är ett konsultbolag som arbetar med olika samarbetspartners samt har anställd personal. Vi beskriver de kategorier av personer och den personuppgiftsbehandling som äger rum för varje kategori.

Corplus lagrar inte informationen längre än nödvändigt. Det finns emellertid undantag då Corplus måste spara uppgifterna för att uppfylla rättsliga skyldigheter avseende beskattning, bokföring eller för att försvara rättsliga anspråk. I dessa undantagsfall lagras uppgifter i t.ex.7 år (rörande bokföring, beskattning etc) eller 10 år (viss preskription). För anställda bör dessutom personuppgifter sparas för att uppfylla åligganden rörande den anställdes företrädesrätt till återanställning i lag (1982:80), utbetalning av lön, pension eller avgångsvederlag. För pensionsåtaganden kan Corplus vara tvingad att behandla personuppgifterna under mer än tio års tid.

 

Kunder och leverantörer

Corplus behandlar personuppgifter för kunder och leverantörer för att kunna ingå och fullgöra avtal med dessa. Detta innebär att det upprättas avtal för att förtydliga och bekräfta uppdraget/tjänsten. Det sker även i löpande under uppdragets gång/tjänstens leverans en fakturahantering samt en dialog mellan Corplus och kund/leverantör för att diskutera frågor runt uppdraget/tjänsten.

För att kunna ingå och fullgöra avtal med kunder och leverantörer, behandlar Corplus personuppgifter för företrädare hos våra kunder och leverantörer. I vissa fall sker personuppgiftsbehandling med stöd av intresseavvägning, t.ex. när offerter inhämtas från leverantörer vid byte eller anskaffande av nytt system. I andra fall, med stöd av rättslig grund som tex bokföringslagen. De uppgifter som behandlas är primärt namn, adress, e-postadress, telefonnummer och titel.

Den primära mottagaren för dessa uppgifter hos Corplus är sälj- och ekonomipersonal. Mottagaren kan också vara en extern drift-/applikationsleverantör som används i Corplus administrativa processer.

 

Konsulter

Konsulters personuppgifter behandlas för att uppfylla rättsliga förpliktelser, för att kunna ingå och fullgöra konsultavtal eller med stöd av en intresseavvägning. Konsulters personuppgifter är namn, adress, e-postadress, bankkontonummer, information om tidigare arbetslivserfarenhet, utbildning och i vissa fall referenser.

Mottagaren av konsultens personuppgifter är i första hand potentiell uppdragsgivare (slutkund). Personuppgifterna behandlas för att kunna betala ut konsultarvode, samt att skapa affärsmöjligheter hos potentiella uppdragsgivare. Mottagaren kan också vara en extern drift-/applikationsleverantör som används i Corplus administrativa processer.

 

Anställda

Corplus anställdas personuppgifter inhämtas och behandlas för att ingå och fullgöra enskilda avtal. Corplus behandlar också personuppgifter för följande syften: betala ut lön och förmåner, tidrapportering, rapportera pensionsgrundande inkomst, utföra medarbetarsamtal samt att stödja medarbetaren i uppdrag och övrig dialog. Dessutom behandlas anställdas personuppgifter för att fullgöra skyldigheter enligt lag, som exempelvis inkomstskatt, socialförsäkringslagstiftning och all relevant arbetsrättslig lagstiftning, såsom för att uppfylla de turordningsbestämmelser som gäller vid uppsägning eller för att utfärda arbetsgivarintyg. Corplus kan även behandla anställdas personuppgifter med stöd av en intresseavvägning,  t.ex. när vi genomför Corplus medarbetarundersökning.

Personuppgifter som behandlas är namn, personnummer, adress, e-mail, bankkontonummer, lön och förmåner, arbetslivserfarenhet, utbildning, medarbetarsamtal, frånvaro, sjukdom och rehabilitering.

Mottagaren av anställda personuppgifter är Corplus chefer, ledning samt leverantörer av applikationer för personaladministration och löneutbetalning.

 

Rekrytering

Corplus behandlar personuppgifter vid rekrytering med stöd av intresseavvägning, för att fullgöra eller ingå avtal eller i vissa fall samtycke. När en kandidat ansöker till en specifik tjänst sparas personuppgifterna med stöd av intresseavvägning under tiden rekryteringsförfarandet pågår. Om kandidaten erbjuds och accepterar tjänsten sparas uppgifterna enligt våra lagringsrutiner för anställda ovan. I de fall den som ansökt inte erhållit tjänsten sparas personuppgifterna, med beaktande av preskriptionstiden i diskrimineringslagen, rutinmässigt i två år efter avslutat rekryteringsförfarande i syfte att vi ska kunna hantera eventuella rättsliga krav som riktas mot oss.

Därutöver kan vi komma att spara personuppgifter för framtida rekryteringar i vår kandidatdatabas. I sådana fall inhämtas alltid kandidatens samtycke. Det är naturligtvis helt frivilligt att samtycka till detta. Om kandidaten inte längre önskar finnas kvar i kandidatdatabasen kan denne när som helst meddela oss att han eller hon återkallar sitt samtycke.

Syftet med personuppgiftsbehandlingen är att kunna administrera ansökningar, genomföra tester och intervjuer och därigenom kunna rekrytera till Corplus eller till Corplus slutkunder.

Personuppgifter som behandlas är namn, adress, telefonnummer, eventuella uppgifter på LinkedIn, e-postadress, personnummer, CV, personligt brev, arbetslivserfarenhet, utbildning, eventuellt familjesituation, fritidsintressen, kön, ålder, eventuellt foto, anteckningar och resultat från tester och intervjuer, referenstagningar, eventuell yrkeslegitimation och andra ansökningshandlingar som kandidaten tillhandahåller oss.

Mottagaren är slutkund (rekryterande företag), leverantörer av applikationer och i relevanta fall Corplus chefer.

 

Personuppgiftsbehandling av känsliga uppgifter

Corplus behandlar aldrig känsliga uppgifter utan samtycke från den registrerade eller utan att det föreligger sådant stöd som framgår av artikel 9 Dataskyddsförordningen, exempelvis för att fullgöra skyldigheter eller utöva särskilda rättigheter inom arbetsrätt, social trygghet och socialt skydd eller när behandlingen är nödvändig för att skydda den registrerades eller annans grundläggande intressen, när registrerad är fysiskt eller rättsligt förhindrad att ge samtycke, i vissa fall inom ramen för facklig verksamhet, om uppgifterna redan offentliggjorts av den registrerade, om det är nödvändigt med hänsyn till ett viktigt allmänt intresse, om det är nödvändigt av skäl som hör samman med bland annat bedömning av arbetstagares arbetskapacitet eller tillhandahållande av hälso- och sjukvård eller om det är nödvändigt med hänsyn till statistiska ändamål.

Vid varje behandling av känsliga uppgifter vidtar Corplus alltid lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda uppgifterna. Personuppgifter är aldrig tillgängliga för fler personer än vad som är nödvändigt. Detta gäller såväl när Corplus agerar personuppgiftsansvarig som personuppgiftsbiträde.

Överföring av uppgifter till extern part

Corplus kan vid behov, överlämna personuppgifter till extern part. Corplus säkerställer i dessa fall att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

 

Den registrerades rättigheter

Den registrerade har följande rättigheter:

Rätt till tillgång

Den registrerade har rätt att begära ett registerutdrag på personuppgifter som behandlas om den registrerade.

Rätt till rättelse

Den registrerade har rätt att be att få felaktiga uppgifter rättade. Detta innefattar även komplettering av personuppgifter som saknas, men som är relevanta med hänsyn till ändamålet.

Rätt till radering

Den registrerade har, under vissa förutsättningar, rätt till att få sina uppgifter raderade om behandlingen ej längre är nödvändig eller om behandlingen är baserad på samtycke och samtycket har återkallats.

Rätt till begränsning av behandling

Den registrerade har, under vissa förutsättningar, exempelvis under tiden det utreds om eventuell radering, rätt att få sina uppgifter begränsade, dvs uppgifterna måste markeras så att dessa endast får användas för vissa avgränsade områden.

Rätt till att invända mot behandling

Den registrerade har rätt att göra invändningar mot att hans/hennes uppgifter behandlas efter en intresseavvägning eller som ett led i en uppgift av allmänt intresse. Den registrerade har när som helst rätt att invända mot behandling av dennes personuppgifter vid direktmarknadsföring.

Rätt till dataportabilitet

Den registrerade har rätt till att få ut de personuppgifter som denne tillhandahållit den personuppgiftsansvarige och har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig om det är tekniskt möjligt samt om den lagliga grunden för behandlingen utgörs av samtycke eller att behandlingen varit nödvändig för fullgörande av avtal.

Rätt att återkalla samtycke

Den registrerade har rätt att när som helst återkalla ett samtycke till behandling av dennes personuppgifter.

Rätt att inge klagomål till Datainspektionen

Den registrerade har när som helst rätt att rikta klagomål till Datainspektionen gällande Corplus behandling av personuppgifter. Det skall tydligt framgå vem den registrerade kan vända sig till på Corplus, så att den registrerade i första hand kan vända sig till Corplus.

 

Frågor

Om ni har frågor rörande Corplus personuppgiftsbehandling eller vill utöva era rättigheter kontakta:

Pontus Holgerson

Telefon: 073-444 95 54

E-post: pontus.holgerson@corplus.se