Retention – att behålla anställda över tid

HR – 20 februari 2024

Retention – behåll dina anställda över tid

Dela artikel

I takt med att den teknologiska utvecklingen möjliggör nya arbetssätt och livsstilar har arbetsmarknadens dynamik förändrats avsevärt. Den digitala eran, med sin obegränsade tillgång till information och kommunikation, har gjort det enklare för arbetstagare att söka nya horisonter bortom traditionella geografiska begränsningar.

Många anställda idag värdesätter fler aspekter av sina karriärer, som personlig utveckling, arbetslivsbalans och meningsfullt arbete. Om ett företag inte kan erbjuda dessa faktorer kan anställda vara mer benägna att söka nya möjligheter någon annanstans.

Traditionell lojalitet gentemot en enda arbetsgivare ser också ut att ha minskat och fler anställda ser sina karriärer som en serie av olika erfarenheter snarare än en livslång anställning.

Traditionell lojalitet gentemot en enda arbetsgivare ser ut att ha minskat och fler anställda ser sina karriärer som en serie av olika erfarenheter snarare än en livslång anställning.

Det moderna arbetslivet kräver därför att företag omvärderar sin syn på anställningsrelationer och anpassar sig till en ny verklighet där personalutveckling, arbetslivsbalans och meningsfullhet står i fokus.

Retention – en strategi för att behålla dina medarbetare

Retention, att behålla anställda över tid, är en väldigt viktig faktor för företag av flera olika skäl. Att anställa och träna nya medarbetare är kostsamt i både tid och pengar, hög personalomsättning ökar både rekryterings- och utbildningskostnaderna markant.

Samtidigt så kan kompetensförlusten när man förlorar erfarna och kunniga medarbetare vara påtaglig och undergräva företagets förmåga att möta utmaningar och utvecklas över tid. Man ska inte heller underskatta den negativa påverkan en hög personalomsättning kan ha på företagets kultur och moral bland kvarvarande anställda, vilket i sin tur kan leda till reducerad motivation och produktivitet.

7 steg för att lyfta retention

Ansvaret och arbetet för att hålla nere personalomsättningen är funktionsöverskridande och något som självklart involverar hela företaget, ledning, chefer och medarbetare.

Ansvaret ligger alltså inte endast på HR men HR spelar en betydande roll i att skapa en miljö där anställda känner sig motiverade att stanna och bidra till organisationens framgång. Det är därför viktigt att HR i sin strategi beaktar och arbetar för att

  1. skapa en positiv arbetsmiljö och kultur där medarbetare känner sig uppskattade, engagerade och trivs
  2. säkerställa att det finns utvecklingsmöjligheter både professionellt och personligt samt att det finns möjligheter att växa och avancera inom organisationen
  3. tydliggöra information om företagets mål, förväntningar och framtidsutsikter med målet att skapa en känsla av gemenskap och delaktighet
  4. kontinuerligt utvärdera och se till att löner och förmånspaket är attraktiva och konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden och i branschen
  5. genomlysa och säkerställa en välplanerad anställningsprocess och en effektiv onboarding-process för ett positivt första intryck och ett snabbt anpassande och integrerande i företagskulturen
  6. se till att stöd finns för att hantera konflikter snabbt och effektivt för att förebygga negativ påverkan på arbetsmiljön
  7. främja teambuilding och sociala aktiviteter inom organisationen för att bidra till starka team och en positiv arbetsplatskultur

En del av dessa områden är processrelaterade och kan hanteras med väloljade processer och en kontinuerlig utveckling och anpassning av dessa medan andra är mer relaterade till företagskultur och den uppfattning eller ”känsla” medarbetare och anställda har.

För de senare, se till att skapa mekanismer för att mäta och förstå de anställdas engagemang genom regelbundna feedbacksessioner, använd och rikta medarbetareundersökningar för att få en bättre bild av medarbetarnas ”känsla” och framför allt, sätt upp en rigid process för exit-samtal så att ni fångar upp varför medarbetaren väljer att lämna så att denna information kan användas till nya aktiviteter och insatser för att förbättra er retention på sikt.

Lycka till!

Nyfiken på ett samarbete?

Vi ses gärna för att prata mer om hur vi tillsammans kan utveckla ett strategiskt samarbete med fokus på interimslösningar och förändringsprojekt inom ekonomi, HR och lön.

Kontakta oss