Interimskonsult från Corplus

Corplus

Mer pang för pengarna med en interimskonsult från Corplus

Dela artikel

Har du funderat över hur du kan maximera värdet av en interimskonsult och få ”mer pang för pengarna” i dina projekt och förändringsinsatser? I den här artikeln dyker vi ner i ämnet och delar med oss av verkliga exempel där rätt dialog, omdöme och kunskap gör den stora skillnaden.

Corplus stöttar våra kunder med erfarna interimskonsulter och i förändringsprojekt. Sedan bolaget etablerades 2012 har vi genomfört drygt 1 500 uppdrag.

Omkring 70% av vår verksamhet är interimstjänster, vilket innebär att en erfaren konsult går in interimt/tillfälligt i en befintlig roll hos en kund. Det är en erfaren trygg konsult som kunden behöver när behovet uppstår.

Vi har lång erfarenhet av att hjälpa våra kunder med interimskonsulter men vi upplever att kunderna inte alltid tänker till ordentligt kring vad de verkligen behöver för stöd och att de inte utnyttjar vår fulla potential.

Vi vill använda vår erfarenhet i större utsträckning.

När behov uppstår

Behovet av tillfälligt stöd i form en eller flera interimskonsulter är vanligtvis svår att planera. Behovet av att hyra in en interimskonsult kan exempelvis orsakas av att:

 • En medarbetare säger upp sig
 • En medarbetare ska vara föräldraledig
 • En medarbetare blir sjukskriven under en längre tid
 • En medarbetare får en ny intern roll utan att det finns en lämplig intern ersättare
 • En funktion behöver förstärkas
 • En funktion saknar viss specialistkompetens
 • En organisationsförändring skapar luckor som måste fyllas

Ja, anledningarna till att en kund behöver hyra in en interimskonsult är många.

Hjälpa, utmana och tänka ihop inför och under ett uppdrag

Vi som arbetar på Corplus med att föra dialog med såväl kunder som konsulter har alla lång operativ erfarenhet och det gör att vi är väl insatta i kundernas behov, struktur, krav och verksamhet. Samtidigt har vi en oerhört god förståelse för våra konsulters erfarenhet, bakgrund och kompetenser. Kunskapen om kundens behov och konsulternas kompetens är en grundförutsättning för en bra matchning av ett uppdrag.

Den goda förståelsen för såväl kundens behov som konsulternas kompetens gör att vi kan hjälpa kunden att ta reda på vad de egentligen behöver för sorts kompetens. Det sker oftast genom öppna samtal.

Det är rätt vanligt att en kund hör av sig och berättar att de exempelvis behöver en Business controller från en viss tid till dess att rekryteringen är klar. Kravspecifikationen är ofta rätt vag, med stolpar såsom; 1) Sedvanliga BC-uppgifter som rapportering och analys, 2) Duktig i Excel, 3) Erfarenhet av liknande roller i samma bransch, 4) Pedagogisk och van vid att stötta verksamheten. Det är en ganska generell beskrivning och passar in på de flesta Business Controllers.

Det vi är intresserade av att veta är bland annat:

 • Hur ser verksamheten ut och vart är den på väg
 • Förbättringsområden inom Finance i allmänhet och Business Control i synnerhet
 • Hur ser ledarskapet ut och hur interagerar Business Control med intressenter inom verksamheten
 • På vilket sätt vill verksamheten utveckla Finance och Business Control med avseende på kvantitativ och kvalitativ analys
 • Systemmässiga utmaningar och ambitioner

En stor del av dessa frågor talar vi om löpande i vår kontakt med kunderna men i samband med att behov uppstår stämmer vi av igen. Det hjälper oss att tänka utifrån vad kunden verkligen behöver och det gör matchningen av kund/konsult både lättare och bättre. Mer pang för pengarna.

Mer pang för pengarna via öppen dialog och rådgivning

När en kund väl tar in en konsult skiljer sig inte priset mellan olika konsulter nämnvärt men kvalitet, förmåga och effekt kan variera högst väsentligt beroende på val. Genom vår kompetens, dialog och förståelse kan vi hitta rätt konsult och ibland utmana kunden att tänka annorlunda. Vi har några exempel nedan på hur vi hjälpt kunder att få mer pang för pengarna.

Exempel 1

En CFO hör av sig och behöver en interim Business Controller. ”Sedvanlig BC-roll, erfarenhet från branschen, Excel, cirka 10 års erfarenhet. Ja, du vet ju hur det ser ut hos oss.”.

Några månader senare träffade vi kunden och i det mötet diskuterades hur CFO ville att Business Control skulle utvecklas och att Business Control skulle behöva föra över ägarskapet över den finansiella utvecklingen till verksamheten och mer och mer fungera som en Business Partner.

Vi utmanar kunden och påminner om vårt tidigare samtal kring förflyttningen som CFOn har velat göra under ett längre tag men inte lyckats frigöra tid eller resurser till det. I vårt samtal föreslår vi en mycket mer senior Business Controller än vad som först var målbilden. Konsulten har samma erfarenhet och kompetens som CFOn.

CFOn valde vår konsult som under sitt uppdrag både upprätthöll den interima rollen och samtidigt drev ett projekt som förverkligade CFOns vision utan att behöva arbetsledas.

Mer pang för pengarna tack vare bra dialog, omdöme och kunskap

Exempel 2

Vi har stöttat en större kund med en Business Controller och en projektledare. CFOn är beställare och vi har haft en öppen och bra relation, vilket inneburit att vi och CFOn löpande talat om verksamheten och aktiviteter som är på gång. Vårt arbetssätt är att vi alltid har kontinuerliga avstämningar med våra konsulter när de är i våra uppdrag. Vi fungerar löpande som bollplank till våra konsulter och samtidigt lär vi oss mer om kundens verksamhet och utmaningar utifrån våra konsulters perspektiv. Det är oerhört lärorikt och berikande inte minst i dialog med kunden.

I det här specifika fallet stod verksamheten inför en större omorganisation som skulle ta både energi och tid från verksamheten. Det hade kommunicerats internt och förberedelserna var igång. Vi hade fått en del input från våra konsulter som berättade att informationen inte landat bra i organisationen.

Vi föreslog ett möte/workshop med CFOn för att prata om planen, resursbehov, oron i verksamheten samt hur vi/kunden skulle kunna bidra med att skapa en smidigare process.

Under workshopen bidrog såväl konsulterna som vi till att konkretisera planen men framför allt identifiera behovet av kommunikation till medarbetarna inom Finance för att inte tappa tempo och dämpa oron. Samarbetet och planen vi gjorde ihop skapade en effektiv, smidig och inkluderande process.

Mer pang för pengarna tack vare bra dialog, omdöme och kunskap

Exempel 3

En rimligt stor kunds HR-chef tog kontakt med oss och behövde en interim HRBP för att ersätta den nuvarande HRBPn som skulle gå på föräldraledighet. Genom samtal med HR-chefen framkom det att verksamheten var på väg in i avtalsrörelsen samtidigt som vissa organisatoriska förändringar stod inför dörren.

Vi träffade HRBPn som skulle gå på föräldraledighet och för att få en uppfattning om rollen från HRBPns perspektiv. Efter mötet stod det klart att det kommer att krävas en väsentligt mer senior konsult än vad som först efterfrågades.

Vi lyfte frågan med HR-chefen och föreslog en annan konsult än den vi först presenterade. Konsulten var väsentligt mer erfaren än den beställande HR-chefen men prestigelös, kommunikativ och erfaren. HR-chefen och konsulten fann varandra och blev ett bra team.

Under vår konsults tid levererade konsulten väl över förväntningarna med fina insatser i det löpande arbetet, hanteringen av avtalsrörelsen och de organisatoriska förändringarna. Därutöver genomförde han ett flertal upphandlingar/förnyelser av HR-relaterade tjänster, vilket ledde till besparingar som vida översteg kundens totala kostnad för den valda konsulten.

Mer pang för pengarna tack vare bra dialog, omdöme och kunskap

Exempel 4

En stor kund som har sin lönefunktion outsourcad till extern part inom Sverige kontaktar oss och vill ha ett möte. Fokus på mötet handlar om de alltför höga kostnaderna givet den kvalitet som de upplever att de får. Kunden var rådvill och funderade på ett byta av outsourcingpartner. När vi talat om det kom vi fram till att det vettigaste är att kartlägga nuläget och när det är klart kan beslut om nästa steg fattas.

Mötet resulterar i att en konsult från oss får i uppdrag genomföra en analys av såväl kostnaden som kvaliteten på leveransen. Det första steget är att läsa SLA för att utröna vad som ingår i den normala tjänsten, hur tilläggstjänster prissätts samt hur nyckeltal kring utlovad kvalitet mäts och följs upp.

När väl analysen är sammanställd är det tydligt att verksamheten skulle tjäna på att säga upp avtalet och bygga upp en egen lönefunktion. Det Business Case som konsulten tog fram visade med all tydlighet att det skulle bli mycket billigare och med rätt bemanning skulle även kvaliteten kunna lyftas väsentligt. Återbetalningstid för investeringen var mindre än 16 månader inklusive system och konsultkostnader.

Konsulten genomförde uppdraget tillsammans med en annan av våra konsulter under ett år. Under den tiden upphandlades och implementerades relevanta och moderna system för lön, reseräkning, tidrapportering, planering. Utöver det byggdes en modern lönefunktion med kompetenta medarbetare.

Mer pang för pengarna tack vare bra dialog, omdöme och kunskap

Öppenhet, dialog, omdöme, kunskap och COR (Hjärta)

Vi har alltid arbetat med nära kontakt med såväl kunder som konsulter genom ett öppet och pragmatiskt förhållningssätt.

Vi märker att alltför många kunder inte riktigt drar nytta av den samlade erfarenheten och kunskapen vi har inom Corplus. Vi tycker om att hjälpa våra kunder genom samtal och rådgivning även om det inte finns något aktuellt uppdrag.

För varje möte vi har med våra kunder och konsulter under uppdrag lär vi oss mer om både kunden, best practice, fallgropar, hinder, success storys, kultur, vad som fungerar/fungerar mindre bra etc. Vi vill gärna fortsätta bygga på vår kunskap för att framgent bli ännu bättre på att hjälpa.

Nyfiken på ett samarbete?

Vi ses gärna för att prata mer om hur vi tillsammans kan utveckla ett strategiskt samarbete med fokus på interimslösningar och förändringsprojekt inom ekonomi, HR och lön.

Kontakta oss