Löneyrket

Lön – 25 april 2023

Framtidens kompetens inom löneyrket

Dela artikel

Löneyrket har under de senaste åren genomgått stora förändringar. Dagens och framtidens efterfrågade kompetenser skiljer sig från de som var aktuella för ett antal år sedan vilket beror på en rad olika faktorer.

Ett ständigt föränderligt samhälle där det hela tiden kommer ny teknik och regelverk påverkar löneprocesserna och ny kunskap måste snabbt appliceras för att följa med i utvecklingen. Det finns en hel del spekulationer om hur det kommer att se ut om tio år. En sak är säker – digitaliseringen och automatiseringen kommer att spela en allt större roll.

Vi har nedan sammanfattat, vad vi tror, är de viktigaste trenderna, förändringarna och krav för löneyrket de kommande åren.

Löneyrket och artificiell intelligens

Allt fler processer inom löneadministration kommer att automatiseras, vilket kräver en förståelse för automatiseringsverktyg och robotprocessautomation. Medarbetare inom löneyrket behöver vara beredda på att arbeta med robotar och artificiell intelligens som en del av sina dagliga arbetsuppgifter.

Den genomgående trenden är att Artificiell intelligens (AI) kan utföra mer och mer av löneyrkets standardiserade arbetsuppgifter och därmed sker en förändring av rollerna inom lön. Då stor del av det transaktionerna ersätts av ny teknik kommer tiden att läggas på mer värdeskapande uppgifter. Rollerna ändras och andra kompetenser kommer att bli centrala inom yrket.

Medarbetare inom löneyrket behöver vara beredda på att arbeta med robotar och artificiell intelligens som en del av sina dagliga arbetsuppgifter.

Det kommer att vara viktigt att följa denna utveckling och se vad som blir avgörande framåt för att utföra arbete genom AI inom löneprocesser. Vi behöver även ha ökad förståelse för verktygen inom AI och vad som krävs för att implementera dessa i organisationen. Roller som systemförvaltare och systemspecialister blir en nyckelkompetens för att ständigt vara med i uppdateringar och förändringar som nya programvaror kräver.

Medarbetare inom lön behöver fortsatt ha god förståelse för löneprocesser och hela tiden arbeta med att utveckla dessa då processerna ligger till grund för hur ett automatiseringsverktyg ska utföra arbetsuppgifterna. Kreativitet och att tänka “utanför boxen” kommer därför att vara en viktig kompetens för att hitta nya sätt att hantera uppgifter och processer.

Dataanalys – en växande del av löneyrket

Medarbetare inom löneyrket kommer, efter att AI tar hand om det repetitiva enklare administrativa löneuppgifterna, lägga mer tid på att kunna samla in, analysera och tolka data för att tillhandahålla beslutsunderlag till övriga organisationen.

Dataanalyskompetens handlar om att ha förmågan att använda olika verktyg och tekniker för att analysera och tolka data. Genom ny teknik kommer vi inom lön få tillgång till mer data som vi måste kunna samla in, organisera, bearbeta för att få fram rätt resultat.

Vi ser att fler fortutbildningar inom statistik och analys kommer vara centralt. Här gäller det att fortsätta vara kritisk tänkande och ha en stark problemlösningsförmåga för att kunna identifiera relevanta data och ställa rätt frågor för att kunna dra korrekta slutsatser.

Ökat behov av kunskap om arbetsrättsliga frågor

Vi ser en trend i att arbetsrättsliga frågor blir allt vanligare att hantera för medarbetare inom lön i takt med att samhället förändras i raskare takt och regelverken likaså. För att kunna hantera dessa frågor krävs en djupare förståelse för lagstiftning och reglering vilket vi ser kommer ha en mer närvarande roll inom området lön.

Arbetsrätt och tolkning av avtal bör fortsätta vara en kontinuerlig del av kompetenshöjande insatser.

Ökad kännedom om globala arbetsmarknader

Vi upplever att allt fler företag arbetar globalt idag och det är viktigt att ha kunskap om olika kulturer och arbetsmarknader. Detta kräver en förståelse för internationella arbetsmarknader och en för många att arbeta med människor från olika kulturer. Vi ser att kraven att tala fler än ett språk är av fördel då organisationer idag är internationella och mer samarbete sker över landets gränser. Att ha förståelse och kunskap inom utländska löner kommer också värderas högt.

Affärskompetens allt viktigare

Området Lön tror vi kommer ha en allt viktigare roll i företagsstrategin och företagets verksamhetsmål i takt med att AI tar över en del av det transaktionella administrativa lönearbetet. Då frigörs tid att kunna bistå organisationen med mer analys av lönedata och framtagande av beslutsunderlag.

Vi tror därför att det är viktigt för medarbetare inom lön att ha en förståelse och nyfikenhet för strategiarbete och komma nära verksamheten. Här ser vi en trend att större bolag har dedikerade roller som som aktivt arbetar för att ta fram beslutsunderlag och dataanalys till ledning och beslutsfattare.

Allt viktigare med samarbete och kommunikation

Lön, HR och Ekonomi har idag oftast nära samarbete, så förmågan att arbeta effektivt med andra medarbetare i organisationen kommer att vara en viktig kompetens. Detta kräver goda kommunikationsfärdigheter, samarbete och förmågan att hantera konflikter.

Medarbetare inom lön behöver vara beredda att anpassa sig till förändringar och lära sig nya färdigheter och teknologier inte bara inom sitt område utan även ha god förståelse för andra avdelningars processer. Medarbetare inom lön arbetar ofta med att hjälpa anställda och chefer. Därför är det viktigt att ha en stark kundfokus och att alltid sträva efter att leverera högkvalitativa tjänster med god service.

Medarbetare inom lön behöver vara beredda att anpassa sig till förändringar och lära sig nya färdigheter och teknologier inte bara inom sitt område utan även ha god förståelse för andra avdelningars processer.

Etik och integritet kommer ständigt vara viktigt inom området Lön. Detta kräver förmågan att hantera information på ett säkert och ansvarsfullt sätt gentemot hela organisationen.

Tips på att öka och bibehålla kompetens inom löneyrket

Att bibehålla och utveckla medarbetare inom lön tror vi är avgörande för att klara framtidens kompetenskrav. Här är några strategier som kan användas för att uppnå detta:

  1. Karriärplan – Upprätta en karriärplan för medarbetare inom lön. Genom att få medarbetarna att känna att de har en framtid inom företaget kan en tydlig karriärplan ge chansen till att avancera och att ge långsiktighet för individen genom kompetenshöjande insatser.
  2. Utbildning – Lön är en komplex uppgift som kräver ständig uppdatering av kunskaper och färdigheter. Genom att erbjuda regelbunden utbildning kan du säkerställa att medarbetare har de nödvändiga kunskaperna och färdigheterna för att klara av framtida kompetenskrav.
  3. Projekt – Ge medarbetare möjligheter att delta i projekt och andra aktiviteter: Genom att ingå i projekt kan du ge medarbetarna möjlighet att utveckla sina nya färdigheter och lära sig nya saker. Det kan också hjälpa till att öka motivationen och engagemanget.
  4. Lärande i vardagen – Genom att skapa en kultur av lärande och utveckling kan du uppmuntra medarbetare att ta ansvar för sin utveckling. Detta kan göras genom att uppmuntra till kunskapsdelning, uppmuntra till feedback och skapa en positiv och stödjande arbetsmiljö.
  5. Omvärldsbevakning – Som arbetsgivare måste du hålla dig ajour för att hålla medarbetarnas kompetens levande och hållbara. Du som arbetsgivare måste ha en förståelse för hur just ditt företag kan dra nytta av den nya teknologin för att förbättra effektiviteten i er löneprocess.

Sammanfattningsvis ser vi att löneyrket kommer fortsätta utvecklas och förändras. Vart är vi på väg? Det är svårt att sia vilka specifika lönekompetenser som krävs om 10 år men det vi vet idag är att kompetenser och ny kunskap kommer vara föränderligt och anpassningsförmågan att ta in och applicera ny kunskap är ack så viktigt för att följa med i det som ständigt sker i vår omvärld.

Framtidens löneyrke kommer kräva en bred uppsättning av kompetenser och färdigheter, inklusive tekniska och mjuka färdigheter. De som är villiga att utveckla dessa kompetenser och anpassa sig till förändringar kommer att ha störst framgång i framtiden.

 

Behöver du stöttning med en konsult inom lön? Tveka då inte att kontakta oss.

Nyfiken på ett samarbete?

Vi ses gärna för att prata mer om hur vi tillsammans kan utveckla ett strategiskt samarbete med fokus på interimslösningar och förändringsprojekt inom ekonomi, HR och lön.

Kontakta oss