Framtidens ekonomikompetens

Ekonomi

5 sätt att säkra framtidens ekonomikompetens

Dela artikel

Ekonomifunktionen har under de senaste åren varit i ett stort utvecklingsskede vilket leder till ett kompetensgap. Här beskriver vi vad du behöver tänka på för att säkra ekonomikompetensen till din framtida ekonomifunktion.

De företag som kartlagt vilken kompetens som behövs för att uppnå framtida affärsmål har bäst förutsättningar att attrahera potentiella medarbetare och vara ett attraktivt varumärke på arbetsmarknaden.

Utvecklingen som skett inom ekonomifunktionen de senaste åren kommer fortsätta i flera år framåt. Exakta tidsperspektiv kan inte någon utlova eller ange då det väldigt många saker som påverkar. Det studier och forskning menar är att förändringsresan kommer pågå minst under de närmsta tio åren.

Det som driver förändringen och påverkar förändringstakten är mognad av digitalisering, globaliseringens utbredning och nya generationer med nya kompetenser och insikter.

Ekonomifunktionen påverkas av ett antal globala trender som ställer högre krav på ekonomifunktionens förmåga att stödja verksamheten på ett bättre sätt.

Ny teknik och högre förväntningar från kunder påverkar ekonomifunktionens arbetssätt. I och med dessa förändringar uppstår ett kompetensgap utifrån befintlig kompetens och behövd kompetens.

Ekonomens roll i förändring

Det finns många bakomliggande orsaker till att ekonomens roll har förändrats, där en av orsakerna avser teknologins utveckling.

Den tidigare ekonomrollen avsåg enbart finansiellt arbete, där fokus fanns vid att förmedla finansiella rapporter utan förståelse för samtliga delar av både ekonomifunktionen och i förlängningen verksamheten.

Förändringarna har medfört att medarbetare inom ekonomifunktionen kan ses som en “business partner” eller “controller” där den ekonomiska rollen är mer proaktiv med fokus på ett större deltagande i både operativa samt strategiska beslutsprocesser. Rollen avser analytiska färdigheter med krav på god kommunikationsförmåga och möjlighet att integrera medarbetare med varandra samt förstå helhetsarbetet inom ekonomifunktionen.

En controller ansvarar för planering av ekonomifunktionens arbete, avseende utförandet av finansiella rapporter och budgetprocessen. Ytterligare viktiga ansvarsområden är att erhålla viktiga data från redovisningsansvariga samt möjliggöra att samtliga medarbetare arbetar i samma riktning mot gemensamma mål. Därav kan controllern ses som en länk mellan operativa och strategiska nivåer, där finansiell samt icke-finansiell information integreras och genererar därmed underlag för beslutsfattande.

Detta medför att arbetsuppgifter är samverkande, strategiska samt framåtblickandet. Controllern ansvarar även för finansiell analys, vilket avser granskning samt kontrollering av företags finansiella resultat. Det är av stor betydelse att kommunikationen integreras mellan controllern samt ledningen, där korrekt information framförs till rätt person samt inom rätt tidpunkt.

En redovisningsekonom behöver exempelvis ansvara för att redovisning sker korrekt. Utvecklingen av exempelvis redovisningsstandarder, redovisningsansvar samt externa kvalitetskontroller och krav på dokumentation, utgör grunden för att redovisningsekonomens arbetssätt är under förändring.

Detta grundas framför allt på utvecklade teknologier som strävar efter transparent reglering, redovisning och granskning. Det förändrade arbetssättet medför bättre arbetstillfredsställelse hos medarbetarna, eftersom tid frigörs till arbete avseendeutveckling, granskning och tolkning av resultat, snarare än standardiserade arbetsuppgifter.

Förändrat behov av ekonomikompetens

Digitaliseringen har medfört att förutsättningar avseende tillgången på rätt kompetens har förändrats hos medarbetarna. Fokus finns inte vid en väldefinierad kompetens utan kraven avser olika typer av kompetenser där det är av betydelse att ständigt vara anpassningsbar.

Det är därför viktigt att medarbetarna kan och vill hantera ny teknologi, mer flexibel arbetssituation samt kunskapsintensitet, då arbetsinnehållet har blivit mer komplext. Digital kompetens hos medarbetarna har blivit av större relevans inom företagande där det finns ambition att vidareutveckla nya lösningar för att tillföra värdefulla digitala förändringar till verksamheten.

Digital kompetens avser teknikrelaterade färdigheter, där viktiga förutsättningar är att använda digitala tillvägagångssätt interaktivt, vilket innebär att kommunikation mellan medarbetare sker genom användning av digitala system. Det är därmed av betydelse att medarbetare integreras med digitala system för att möjliggöra kunskap och utveckling om användning samt förbättring av arbete.

Vilken kompetens behövs till framtidens ekonomifunktion?

En transformation av ekonomifunktionen och dess operativa modell kan leda till en signifikant effektivitetsförbättring. Framtidens ekonomifunktion kommer fungera mycket annorlunda och har potential att bli betydligt mer effektiv än dagens ekonomifunktion. En förutsättning för att lyckas med effektiviseringen är att kunna digitalisera och automatisera vissa givna ekonomiprocesser.

De företag som lyckas med det ger sig själva möjlighet att skapa framtidens ekonomifunktion med högre grad av effektivitet och större möjlighet att ta en rådgivande roll och aktivt bidra till affären genom värdeskapande aktiviteter och insikter.

I och med denna förändring av ekonomifunktionen uppstår behov av en annan typ av kompetens än tidigare. Den kompetens och de resurser ekonomifunktionen besitter är en avgörande faktor för att lyckas både med förändringsarbetet och med att uthålligt vara en rådgivande funktion till verksamheten. Följande kompetenser har identifierats som viktiga och avgörande för framtidens ekonomifunktion:

  • Kompetens och förmåga att använda ett analytiskt arbetssätt
  • Digital kompetens att hantera ökad mängd information och förstå hur den hänger ihop
  • Förmåga att vara proaktiv genom ett större deltagande i beslutsprocesser
  • Kompetens för kvalificerat arbete avseende utveckling, granskning och tolkning av resultat

Säkra kompetensförsörjningen till din ekonomiavdelning – 5 tips

Genom att skapa en kompetensstrategi med fokus på långsiktiga affärsmål kan ni säkerställa långsiktigt att rätt kompetens finns på plats vid rätt tidpunkt. De företag som kartlagt vilken kompetens som behövs för att uppnå de framtida affärsmålen har goda förutsättningar att attrahera potentiella medarbetare och vara ett attraktivt varumärke på arbetsmarknaden.

Framgångsrika företag vet var de vill att företaget ska vara om tre, fem och tio år. För att fortsätta vara framgångsrika behöver de även veta vilka som ska ta dem dit. Många gånger saknas det en plan för vilka kompetenser som behövs för att utveckla organisationen i rätt takt och nå målen.

Här är våra fem bästa tips för att kunna säkra kompetensförsörjningen i din ekonomifunktion:

  1. Kartlägg nuvarande kompetens och gör en kompetensplan kopplat till affärsplanen
  2. Investera i kompetensförsörjning och digital kompetens
  3. Komplettera med nya roller för både människor och robotar
  4. Skapa en modern och samarbetsinriktad miljö
  5. Utveckla kontinuerlig kompetensutveckling

Interimslösningar och stöd i förändringsprojekt

Vi på Corplus har konsulter med gedigen erfarenhet från operativa linjeroller inom ekonomi. De sätter sig snabbt in i nya uppdrag och förstår vad som ska levereras, och kan stötta i det dagliga operativa arbetet och i olika typer av förändringsprojekt.

Nyfiken på ett samarbete?

Vi ses gärna för att prata mer om hur vi tillsammans kan utveckla ett strategiskt samarbete med fokus på interimslösningar och förändringsprojekt inom ekonomi, HR och lön.

Kontakta oss