case – 16 april 2020

Varje kund är unik

Dela case

Långsiktig hjälp på kort tid med interim kompetens

Varje kund är unik för oss och vi lägger ned mycket hjärta och engagemang i att lära känna, lyssna till och förstå våra kunders utmaningar och behov. Genom vårt arbetssätt skapar vi förtroende och en bra grund för ett hållbart, långsiktigt och värdeskapande samarbete. Här kommer ett exempel på hur vi arbetar:

För något år sedan blev vi kontaktade av en nytillträdd nordisk VD i en global industrikoncern. Vid vårt första möte framkom det att han inte kände sig trygg med verksamhetens operativa uppföljning och rapportering såsom den fungerade i dagsläget.

Den medarbetare som var ytterst ansvarig för analys, uppföljning och operativ rapportering var på väg att lämna företaget. VDn behövde agera snabbt genom att anlita en interimskonsult med rätt erfarenhet och personlighet fram till det att de rekryterat en ersättare. Vi ägnade ytterligare ett möte till att skapa oss en gemensam bild av verksamhetens nuläge och önskat framtida läge med avseende på finansiella flöden, systemstruktur, organisation, analys och rapportering, verksamhetsstyrning etc.

Mot bakgrund av den information vi fått, presenterade vi en erfaren konsult med relevant kompetens från branschen. Samtidigt rekommenderade vi kunden att avvakta uppstarten av rekryteringen en aning till dess att vår konsult hunnit sätta sig in i rollen och gjort en analys om vilken kompetens- och erfarenhetsnivå som långsiktigt kommer att krävas.

Vår konsult startade sitt uppdrag och redan efter en dryg månad hade han identifierat flera underliggande process- och systemmässiga problem. Genom sin erfarenhet från andra verksamheter i samma bransch skapade han modeller för en säkrare analys och prognostisering av verksamhetens flöden. Utöver det skapades ett helt nytt rapportpaket som genom en större grad av automatisering sparade tid och gjorde analysen lättare att ta till sig för verksamhetens intressenter. Det övergripande målet var att säkra kvaliteten och tillförlitligheten i rapporteringen för bättre möjlighet till proaktiv verksamhetsstyrning.

Under uppdragets gång träffades vi tillsammans och diskuterade aktuella frågeställningar och på det sättet var kunden, konsulten och vi på Corplus med om att skapa samsyn kring det som gjorts samt det som behöver göras. Den öppna dialogen bidrog starkt till ett gemensamt mål. I samtal med kunden kom vi efter drygt fyra månader fram till att:

  • Genomförda förbättringsåtgärder är implementerade och fungerande
  • Områdena analys, uppföljning och rapportering håller en hög och jämn kvalitet
  • Rapportpaketet är funktionellt och tillförlitligt
  • Genom de automatiseringar som gjorts har tid frigjorts för ekonomifunktionen som kan användas till mer värdeskapande aktiviteter
  • Roll- och ansvarsfördelningen inom ekonomifunktionen har uppdaterats och tydliggjorts

Slutligen kom vi fram till att den ersättningsrekrytering som var tänkt att genomföras inte längre behövdes. De förbättringsåtgärder som vi genomfört tillsammans med kundens medarbetare har skapat trygghet och tillförlitlighet, vilket innebar att verksamhetens organisation kunde hantera arbetsuppgifterna utan ytterligare personellt tillskott.

Vi är väldigt stolta över att kunna hjälpa våra kunder genom att lyssna, förstå och matcha rätt konsult till rätt uppdrag. Vi och våra duktiga konsulter skapar värde hos våra kunder genom att ha COR (hjärta), kompetens, engagemang och pragmatik. Vi kallar det CORPLUS.

Nyfiken på ett samarbete?

Vi ses gärna för att prata mer om hur vi tillsammans kan utveckla ett strategiskt samarbete med fokus på interimslösningar och förändringsprojekt inom ekonomi, HR och lön.

Kontakta oss